3.1.6 Nastavení zaměření

Sensory letadla jsou zaměřeny podle naváděcí linky „line-of-sight (LOS)“ k určitému bodu na zemi a pro zaměření pozemních cílů známé jako Systém-point-of-interest (SPI). Dostupné jsou následující zaměřovací možnosti a pozice kurzoru:

STP/TGT – Steerpoint and Target Direct Aimpoint sighting

OA1/OA2 – Offset Aimpoint sighting

IP – Visual Initial Point sighting

RP – Visual Reference Point sighting

SP – Snowplow sighting

Možnosti zaměření STP/TGT, OA1/OA2, IP, RP A SP je možné zvolit pomocí pohyblivého zaměřovacího bodu na MFD GM FCR stránce (OSB 10). Navíc nastavení zaměřovacího bodu jsou volitelné přes TMS-Right. Zaměření Offset (OA1/OA2), Počáteční bod (IP) a Odkazový bod (RP) je používáno pro cílové body, když je známá pozice cíle nebo se odhaduje blízko určitého steerpointu. Data polohy se vztahují k zeměpisným souřadnicím, vzdálenosti a výšky, tyto data jsou vkládáná přes panel ICP. POZNÁMKA: Pro zjednodušení, při zadaní výšky „0“, bude výška shodná s úrovní země, bez ohledu na MSL výšku terénu. Teda, pilot by měl zadat „0“ v řádku u nadmořské výšky.

Direct AimPoint Sighting (STPT/TGT). Toto zaměření může být použito v jakémkoli bombardovacím režimu. Všechny sensory jsou zaměřeny na zvolený steerpoint. Pohyblivým kurzorem i s jeho ovládáním může být použit k určení pozice steerpointu. Nebude nutná oprava zaměření, pokud je kurzor přesně umístěn na steerpointu.

Offset AimPoint Sighting (OA1/OA2). Steerpoint může mít na sobě až dva vychýlené body, každý s definovaným azimutem a vzdáleností od steerpointu a každý s různou výškou. Jestliže vychýlený cílový bod má nulovou vzdálenost, tak je vynechán tento pohyblivý zaměřovací bod. Pokud je určen AO1 nebo AO2, pak jsou všechny senzory zaměřené do vychýlených pozic, přesto steerpoint určuje umístění cíle. Následkem toho, zbraně můžou být odhozeny na cíl, které mají špatnou radarovou odezvu při zaměřováním objektů radarem. Zaměření vychýleného cílového bodu je připraveno jen pro podrežimy (v tomto případě pro CCRP, zatím není zrealizováné pro LLAD a ULFT). Symbol OA je rovnoramenný trojúhelník, vysoký 12mr a 6mr široký. Zobrazen je jen v hlavních režimech NAV a AG.

Zaměření vychýleného cílového bodu se připomíná systémem přímo v hlavním režimu i při změně steerpointu.

Visual InitialPoint Sighting (VIP). Zaměření vizuálního výchozího bodu je používáno v přeplánovaných podrežimech k zobrazení cíle na HUDu ve správném kurzu a vzdálenosti od visuálně identifikovaného bodu přeletu. Aktualizace přeletu pro SPI a HUD, zde nejsou zahrnuté.

VIP zaměřovací režim také pamatuje na neznámou pozici cíle, ta bude odvozena ze známé pozice (steerpointu) během mise. Plánováný IP, kurz, vzdálenost a výška může být nastavena, zatímco letíš k určenému cíli.

Zatímco ve VIP, navádění k IP je poskytováno přes HSI a kurzem s naváděcí linkou k cíli zobrazenou na HUDu. „Curzor zero (CZ)“ vrátí zpět systémem do původního výchozího bodu, jestliže se pohne kurzorem. Kurz, vzdálenost a výška pro IP (výchozí bod) můžou být zadány stisknutím „LIST“ → „3“ na panelu ICP. VIP je volitelný režim umístěný mezi hvězdičkami vstupních dat ve „VIP - TO – TGT“ a stisknutím „0“.  Vychýlené cílové body a IP zaměřování může být používán současně.

VIP zaměření

 

Visual reference point Sighting (VRP). Zaměření vizuálního orientačního bodu (VRP) je používáno v přeplánovaných režimech k zobrazení cíle na HUDu ve správném kurzu a vzdálenosti od cíle. Toto umožňuje použit známé, visualně identifikovatelné pozice nebo RP bod, k zahájení útoku. A opět, aktualizace přeletu pro SPI a HUD, zde nejsou zahrnuty.

Zatímco ve VRP, řízení letu k cíli je poskytován přes HSI a kurzem s naváděcí linkou na HUDu. Zpočátku, zaměřovací bod je naveden na TGT. Zatímco ve VRP, steerpoint určuje cíl a RP (orientační bod) je určen kurzem a vzdáleností od cíle a výškou (pamatuj si, použij „0“). Data kurzu, vzdálenosti a výšky pro RP můžou být vložena stisknutím „LIST“ → „9“ na panelu ICP. VRP je volitelný režim umístěný mezi hvězdičkami vstupních dat v „TGT - TO – VIP“ a stisknutím „0“.  Vychýlené cílové body a RP zaměření může být použito současně.

VRP zaměření

 

Pop-Up Point (PUP) Cue. Značka PUPu (bod stoupání) je přístupná přes VIP-TO-PUP nebo VRP-TO-PUP stránku na DEDu. Stiskni přepínač DCS vpravo (na SEQ) k vyběru PUP stránky z VIP nebo VRP stránky. I když je PUP omezen v HUD FOV, objeví se nad ním X.

 

Final IP and RP Notes. Všimni si, jak zaměřovací body a PUPy jsou určeny ve VIP i VRP (jsou vždy mimo steerpoint - VIP je steerpoint, zatímco VRP ne). Pečlivou studií geometrie obou režimů bude to snadnější pochopit a usnadní pilotovi rozhodnout se, který režim bude nejlépe použít. Typ cíle, umístění, charakter terénu a doporučené metody můžou také být faktorem k rozhodnutí, kdy použít jednoho nebo druhého režimu. VIP a VRP nemůžou být používány současně. Vyběrem jednoho režimu se zruší volba druhého. Není vhodné to zkoušet a používat oba režimy na jednom steerpointu, protože geometrie OA a PUP bude změněna, když je jeden režim již vybrán, ale odchylka byla určena (nebo zadaná) pro jiný.

 

Snowplow (SP) Sighting. Stiskni OSB 8 vedle zkratky SP v GM/GMT k výběru možnosti SnowPlow (Sněžný Pluh). Zkratka se zvýrazní a oznámí, že jsi v SP režimu. SP zaměření řídí každou naváděcí linku přímo v kurzu, bez ohledu jaký steerpoint je vybrán. V GM/GMT a SEA režimech, kurzor základní mapy bude umístěn v polovině vybraného dosahu, tj. uprostřed MFD. Kurzor zůstane v tomto rozsahu, zatímco obraz mapy země se pohybuje, nebo „snowplows“ bude přes MFD. V tomto bodě, zde není v SOI, se s kurzorem nemůže pohybovat. Kurzorem může být pohybováno k cíli nebo k zaměřovacímu bodu přepínačem „CURSOR/ENABLE“, potom zem stabilizuješ s použitím „TMS Forward“. „TMS Forward“ určí radar jako SOI a umožní pohybovat kurzorem. Opět nad cílem s „TMS Forward“ zadej příkaz „sledovat jeden cíl“. Všechny pohyby kurzoru v SP jsou nulové, když SP režim  je zrušen. Po stabitizaci země, bod pod kurzorem v době stabilizace se úspěšně stane steerpointem. Všechno NAV, zaměřovače zbraní a symbolika, včetně velkého naváděčího kruhu, budou zaměřeny na tento „pseudo streepoint“. Displeje se vrátí k předcházejícímu vybranému zaměřovacímu bodu, když je SP režim zrušen. Například, SP může být používán k provedení FCR značky na bod 5 nm před tvoji pozici, když vybraný steerpoint je 40 nm vzdálen. Často může být používaná s IR raketou Maverick, když souřadnice cíle nejsou předem známé. Další aplikace SP je k vyhnutí se nepříznivému počasí (není zde zrealizováno).